Thursday, 26 Jan 2023 Weather: -3.3 °C 755 mm

Regulamentul de intrare-ieşire, deplasare, comportament, siguranţă pentru reprezentanţii (şoferii) organizaţiilor (companiilor) străine

                                                         Anexa Nr. 6 din data de 14.03.2022

                                                         la instrucţiunea „Cu privire la regimul de trecere şi din
                                                                       interiorul obiectelor la SATD „UMM”

 

REGULAMENTUL

de intrare-ieşire, deplasare, comportament, siguranţă pentru reprezentanţii (şoferii) organizaţiilor (companiilor) străine

 

1. Dispoziţii generale

          1.1. Prezentul regulament defineşte ordinea de intrare-ieșire, deplasare, comportament, siguranță, restricții în vigoare la SATD „UMM” (denumită în continuare uzină) și sunt obligatorii pentru toți reprezentanții (șoferii) organizațiilor (companiilor) străine care sosesc la uzină în scopul livrării sau primirii mărfurilor pe cale rutieră.

          1.2. Organizațiile (companiile) trebuie să solicite reprezentanților și șoferilor săi respectarea cu strictețe a prezentului Regulament.

          1.3. În caz de executare necorespunzătoare de către reprezentanții (şoferii) organizațiilor (companiilor) străine a sarcinilor lor, sau încălcarea cerințelor stabilite în prezentul Regulament, uzina notifică companiile respective despre aceste fapte și are dreptul de a suspenda/înceta în mod unilateral împuternicirile reprezentantului, de a refuza încărcarea și întocmirea documentelor pentru automobil, iar în cazuri excepționale - de a interzice intrarea pe teritoriul uzinei a reprezentantului (şoferului) companiei.

          1.4. Prezentul Regulament a fost aprobat și pus în aplicare în conformitate cu sistemul de management integrat în vigoare la uzină. Este posibil să faceţi cunoștinţă cu acest Regulament pe site-ul oficial al uzinei și în "Ghişeul de înregistrare a vehiculelor". O versiune succintă a acestuia este afișată pe panoul de informaţii din zona punctului de control Nr. 3.

1.5. Dacă se modifică procedura de întocmire a documentelor de livrare a produselor finite, materiei prime, utilajelor și materialelor, uzina informează prompt compania prin trimiterea unei notificări prin e-mail.

 

2. Cerințe pentru documentele prezentate și proprietarii acestora

            2.1. Reprezentanții organizațiilor (companiilor) străine (denumiți în continuare reprezentanți), precum și șoferii vehiculelor (denumiți în continuare șoferi) sunt obligați să prezinte originalele buletinelor de identitate, originalele certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și originalele documentelor de însoţire pentru marfă (dacă există) la fiecare intrare pe teritoriul uzinei.

2.2. Reprezentanții (şoferii) își dau consimțământul, iar uzina are dreptul să utilizeze și să proceseze copiile pașapoartelor și datele din pașapoartele lor în scopul:

- efectuării procedurilor vamale la întocmirea documentelor pentru expedierea (livrarea) produselor finite, materiei prime, utilajelor și materialelor; 

-  evidenţei şi reflectării datelor în documentele relevante ale uzinei.

 

3. Ordinea de intrare și ieșire a reprezentanților

3.1. Accesul reprezentanților pe teritoriul uzinei se realizează prin carduri de oaspeți sau de acces temporar. Uzina examinează, determină posibilitatea și le emite carduri de acces în număr și pentru un timp convenit în prealabil de către părți. Cardurile de acces se eliberează la Biroul de trecere al administraţiei uzinei. Cardurile de acces pentru oaspeți sunt emise pentru o vizită unică la uzină în timpul zilei de lucru de la orele 8-00 până la 17-00, cardurile temporare sunt emise pe un termen de până la 6 luni. După vizitarea teritoriului uzinei, folosind un card de oaspeți sau după expirarea cardului de acces temporar, reprezentanții sunt obligați să le predea la Biroul de permise al administraţiei uzinei.  În cazul pierderii cardului de acces sau dacă cardul de acces nu este returnat la momentul părăsirii fabricii, organizația (compania) rambursează uzinei costul acestuia reieşind din calculul prețului de vânzare valabil la uzină. Uzina are dreptul să reţină în mod unilateral costul cardului de acces din suma de plată pentru produsele finite livrate sau să emită o factură suplimentară pentru plata acestei sume în baza contractului (acordului) în vigoare.

3.2. Persoanelor care nu au legătură cu conducerea vehiculului și întocmirea documentelor nu li se permite accesul pe teritoriul uzinei.

 

4. Cerințe generale pentru reprezentanți (șoferi) în timpul încărcării și descărcării, reglementări de siguranță, salubritate și măsuri restrictive

4.1. Să prezinte vehiculul pentru inspecție de către agenţii de pază (atât la intrare, cât și la ieșirea din uzină) și, dacă este necesar, să deschidă ușile cabinei, salonului, compartimentelor pentru bagaje și să asigure accesul la alte locuri ascunse din vehicul unde pot fi amplasate articole interzise pentru intoducerea si scoaterea de la uzină, care includ:

 a) obiecte de inventar care nu sunt specificate în documentele de însoțire (facturi de expediţie, CMR) și care nu au legătură cu piese de schimb sau consumabile destinate întreținerii unui vehicul în mișcare;

  b) băuturi alcoolice, substanțe narcotice și alte obiecte interzise prin lege (arme, surse de radiații, produse pirotehnice etc.);

  c) combustibil și lubrifianți (benzină, motorină) în recipiente separate (canictre, butoaie etc.);

4.2. Să ia cunoştinţă cu prezentul Regulament, regulile de siguranță și cerințele uzinei pentru reprezentanți (șoferi), cu informațiile de pe panoul de informații și standul de lângă punctul de control Nr. 3, și, de asemenea, să dea consimțământul pentru utilizarea copiei pașaportului său și prelucrarea datelor sale personale de către angajații fabricii și să confirme acest lucru semnând cu un stilou injector pe un dispozitiv special situat în "Ghişeul de înregistrare a vehiculelor". Dacă  dispozitivul special cu stilou injector nu funcționează, atunci reprezentanții (șoferii) pot să semneze în Călăuza pentru șoferi pe suport de hârtie. În cazul refuzului semnăturii, accesul pe teritoriul uzinei va fi imposibil;

4.3. Pe teritoriul uzinei, reprezentantul (șoferul) este obligat:

- în timpul deplasării pe teritoriul uzinei, să respecte cerințele de siguranță, măsurile de carantină (dacă există), regulamentul de circulație, să fie îmbrăcat în pantaloni, o jachetă cu mâneci lungi și încălțat în încălţăminte de tip închis, să poarte o vestă reflectorizantă (noaptea) și o cască de protecție, să acorde atenție semnalelor sonore, luminoase și mecanismelor în mișcare;

- să se deplaseze cu mașina pe partea carosabilă a teritoriului uzinei cu o viteză maximă de 20 km/h, iar pe teritoriul oţelăriei electrice (OE), depozitului de fier vechi (DFV) și secţiei laminare de profiluri (SLP) cu o viteză maximă de 5 km/h;

- să efectueze deplasări pietonale numai în cazurile legate de încărcarea, descărcarea și întocmirea documentelor pentru marfă și în caz de strictă necesitate, cu respectarea obligatorie a cerințelor și regulilor stabilite la uzină; 

- intrând în secţie (poartă, sector), instalând vehiculul pentru încărcare și descărcare, să oprească motorul, să părăsească vehiculul și să ocupe "Locul sigur pentru șofer în timpul încărcării/descărcării" indicată pe placardă;

- să îndeplinească toate cerințele maistrului de tură, ale brigadierului de expediere sau ale unui alt angajat al SLP, DFV și OE (atunci când se află pe teritoriul secţiilor). 

- după finalizarea încărcării sau descărcării, să părăsească imediat teritoriul SLP sau DFV;

- în caz de accident, să ofere primul ajutor victimei, să raporteze imediat incidentul la centrul de sănătate al uzinei prin telefon 73-03 (+373 555 7 73 03), să ia măsuri pentru a păstra situația incidentului (accidentului), dacă aceasta nu prezintă un pericol pentru alții;

- în caz de incendiu sau aprindere, să informeze imediat pompierii prin telefon 01, 72-01 (+373 555 7 72 01);

4.4. În timpul aflării pe teritoriul uzinei, reprezentanților (șoferilor) li se permite: să utilizeze toaletele situate pe teritoriul SLP,  PC Nr. 3 și DFV; să bea apă din havuzuri și saturatoare (în absența măsurilor de carantină).

4.5.   Pe teritoriul uzinei, reprezentantului (șoferului) le este interzis:

-să se afle în zona de descărcare și încărcare a vehiculelor în timpul funcționării mecanismelor de ridicare, inclusiv în caroseria sau cabina mașinii;

- să treacă în imediata vecinătate sau sub încărcăturile în mișcare;

- să efectueze deplasări pe teritoriul uzinei și acțiuni (spălarea mașinilor, descărcarea neautorizată a gunoiului din caroseria mașinii) care nu au legătură cu încărcarea, descărcarea și întocmirea documentelor pentru marfa corespunzătoare;

- să efectueze acțiuni care duc la reducerea tarei vehiculului (deşertarea apei, aruncarea anvelopelor etc.);

- să consume băuturi alcoolice și substanțe narcotice;

- să fumeze în locuri care nu sunt destinate acestor scopuri;

- să arunce gunoiul nu în containere special instalate;

- să folosească focul deschis;

- să facă înregistrări foto și video;

- să fie într-o stare de intoxicare narcotică, toxică sau alcoolică;

- să fie nepoliticos, să insulte, să amenințe, să folosească un limbaj obscen împotriva angajaţilor uzinei sau a altor reprezentanți, șoferi. În cazul unor astfel de încălcări, angajații uzinei au dreptul să apeleze la colaboratorii organelor de drept.

 

5. Cerințe individuale pentru reprezentanți (șoferi) în timpul încărcării

5.1. Să obțină un permis de intrare prin punctul de control Nr. 3 de la un angajat de pază și un angajat al "Ghişeului de înregistrare a vehiculelor", pentru care este necesar:

- să respecte cerinţele de la punctele 4.1 și 4.2 din prezentul Regulament;

- conformitatea vehiculului cu restricțiile stabilite:

a) vehiculul prezentat pentru încărcare trebuie să poată accepta produse finite (în lungimea și lățimea caroseriei), ținând cont de încărcarea de deasupra cu macaraua, să fie echipat cu curele de legătură, urechi de prindere pentru fixarea produselor finite. Caroseria vehiculului trebuie să fie curată (fără gunoi și pete de ulei).

b) vehiculele cu o greutatea totală a tractorului, remorcii și încărcăturii mai mare de 60 de tone, precum și cu două sau mai multe remorci, nu sunt acceptate pentru încărcarea produselor finite. 

- să se înregistreze și să obțină un permis de identificare din plastic în "Ghişeul de înregistrare a vehicululelor";

- să scaneze cu un smartphone codul QR de pe cardul de identificare din plastic.

5.2. În timpul deplasării pe teritoriul uzinei, să respecte regimul de viteză și cerințele din capitolul 4 din prezentul Reguament.

5.3. Fixarea articolelor laminate de metal încărcate în caroseria vehiculului se efectuează de către conducătorul auto, conform schemelor de încărcare elaborate și aprobate la uzină, care sunt situate în biroul brigadierului de încărcare, evitând în acelaşi timp contactul între marfă și părțile metalice ale caroseriei (coloane, obloane ale caroseriei și scari metalice), cu agrafa curelei de legătură, cu care se fixează articolele laminate de caroseria vehiculului.

5.4. La cererea șoferului, uzina poate utiliza materiale suplimentare de separare pe care le-a adus șoferul (carton, bare de lemn, cale contrarecul etc.).

5.5. Este interzisă introducerea în caroseria mașinii a mărfurilor care nu au fost prezentate autorităților vamale pentru declarare: expedierea mărfurilor în țările exportatoare și livrarea din țările importatoare (de exemplu: canistre cu combustibil şi lubrifianţi).

5.6. Pentru a obține permisiunea de ieşire de pe teritoriul uzinei, reprezentantul (șoferul) este obligat:

5.6.1. La exportul produselor finite:

 -după procedura de cântărire a vehiculului "pe brutto" și primirea a 2 exemplare ale facturii de expediţie, să indice numele şi prenumele său și să semneze în coloana facturii de expediţie "primit de șoferul-expeditor" în prezența unui angajat de pază, după ce, cu un exemplar al facturii de expediţie și cu permisul de identificare din plastic, să părăsească teritoriul uzinei și urmând în zona punctului de control Nr.1, să meargă la "Ghişeul unic" (clădirea administraţiei uzinei) pentru întocmirea finală a tuturor documentelor de însoţire a mărfurilor şi a procedurilor vamale;

5.7. La întocmirea documentelor de însoţire a mărfurilor (facturi de expediţie, CMR), a facturilor și a declarațiilor vamale de marfă în "Ghişeul unic" al uzinei, reprezentantul (șoferul) estre obligat:

- să ofere, dacă este necesar, asistență angajaților uzinei pentru a conveni asupra datelor privind vehiculele trimise de companii pentru încărcare, în conformitate cu condițiile contractelor în vigoare (marca tractorului, numărul tractorului, numărul remorcii, numele şi prenumele șoferului, data sosirii vehiculului la uzină);

- să participe la întocmirii facturilor de expediţie, a facturilor internaționale (CMR) pentru eliberarea produselor finite, furnizând departamentului de vânzări un pachet cu următoarele documente:

a) permis de identificare din plastic;

b) exemplarul facturii de expediţie primit la ieșirea de pe teritoriul uzinei, prin punctul de control Nr. 3;

c) setul de CMR (dacă este necesar);

- să certifice cu semnatura sa autenticitatea și corectitudinea întocmirii de către angajații punctului de cântărire a automobilelor, agenţii de pază și a "Ghişeului unic" al uzinei a facturilor de expediţie şi facturilor internaţionale corespunzătoare (dacă este necesar) (la cererea angajaţilor uzinei, pentru a confirma împuternicirile lor, reprezentanții (şoferii) companiilor trebuie să prezinte pașaportul în original, care este indicat în scrisoarea-cerere sau procură);

- să verifice corectitudinea întocmirii CMR, declaratiilor vamale de marfă; 

- să primească prompt documentele relevante pentru a asigura expedierea în timp util a vehiculelor.

- să returneze permisul de identificare din plastic agentului de pază la sfârșitul procedurilor de întocmire.

5.8. Informații despre disponibilitatea documentelor de însoţire a mărfurilor și a declarațiilor vamale (pentru expedierile produselor finite), reprezentanții (șoferii) pot primi în următoarele moduri:

- scanând codul QR de pe permisul de identificare din plastic cu un smartphone. După aceea, informațiile vor fi afișate cu o menţiune despre disponibilitatea anumitor documente special pentru titularul permisului de identificare din plastic;

- prin afișarea informațiilor pe pagina web a uzinei www.aommz.com, capitolul "Informații despre mașinile planificate pentru încărcarea și întocmirea documentelor de expediere";

- de la angajații "Ghișeului unic";

-de pe panourile de informaţii de la punctul de control Nr 3 şi punctul de cântărire a automobilelor.

            

6. Cerințe individuale pentru reprezentanți (șoferi) la descărcarea materiilor prime în depozitul de fier vechi

            6.1. La intrarea pe teritoriul uzinei prin punctul de control Nr.3, șoferul prezintă factura de expediţie și 3 exemplare ale actului de primire-predare a mărfii pentru a obține o menţiune privind permisul de import.

6.2. Îndeplinește cerințele de la punctele 4.1 și 4.2 din prezentul Regulament;

6.3. În timpul deplasării pe teritoriul uzinei, să respecte regimul de viteză și cerințele capitolului 4 din prezentul Regulament.

6.4. Să intre pe platforma Nr.1 a punctului de cântărire a automobilelor, să oprească motorul, să iasă din masină, să coboare de pe platformă pentru determinarea ulterioară a greutății brutto de către recepţionar, să se urce la etajul 2, în camera pentru şoferii-expeditori de marfă pentru a transmite documentele pentru fierul vechi recepţionarilor, după deschiderea de către recepţionar a APP (actul de primire-predare pentru fier vechi) f.19, să ridice APP (actul de primire-predare pentru fier vechi) și un bilet cu menţiunea privind ora intrării pe teritoriul SATD „UMM” și să urmeze spre depozitul de fier vechi.

6.5. Sosind pe teritoriul adiacent depozitului de fier vechi, să lese mașina la intrare și pe căile pietonale, fără a se abate de la traseul de deplasare pe teritoriul depozitului de fier vechi, să se adreseze la pupitrul camionului  de transportare a fierului vechi Nr. 2 al depozitului de fier vechi maistrului (brigadierului) de tură pentru stabilirea şi amplasarea maşinilor pe fronturile de descărcare.

6.6. Să coordoneze ordinea de descărcare cu maistrul (brigadierul) de tură al depozitului de fier vechi, să se întoarcă la masină, să intre pe teritoriul depozitului de fier vechi, să instaleze mașina pentru descărcare, să oprească motorul,  să amplaseze scuturile de metal care sunt situate lângă fiecare loc de descărcare pentru a proteja roțille de deteriorarea cu bucăți de metal vechi în cădere în timpul descărcării, se părăsească vehiculul și să ocupe un loc sigur de aflare a şoferului în timpul descărcării indicat pe placardă; în timpul descărcării să îndeplinească toate cerințele de siguranță ale maisrtului de tură, brigadierului sau ale altui angajat al depozitului de fier vechi.

6.7. După finalizarea descărcării, să părăsească imediat teritoriul depozitului de fier vechi.

6.8. După cântărirea tarei la punctul de cântărire a automobilelor să primească un cupon cu indicarea timpului de descărcare a vehiculului, să revenă la pupitrul camionului  de transportare a fierului vechi Nr. 2, să finalizeze întocmirea (semnătura maistrului, brigadierului de tură) și verificarea datelor din actul de predare-primire F-19, și să părăsească teritoriul depozitului de fier vechi.

6.9. Pentru a obține permisiunea de ieşire de pe teritoriul uzinei, reprezentantul (șoferul) este obligat să furnizeze agentului de pază actul de predare-primire cu toate menţiunile necesare.

 

7. Responsabilităţi

7.1. Uzina nu este responsabilă pentru întrebările care apar la reprezentanți (șoferi) cu serviciul de migrație.

7.2. Uzina nu este responsabilă pentru deteriorarea mașinii ca urmare a încălcării prezentului Regulament.

7.3. Uzina are dreptul să refuze încărcarea sau descărcarea mașinii în cazurile de încălcare a prezentului Regulament, în acelaşi timp uzina nu este responsabilă pentru timpul de staţionare asociat cu acest fapt.

7.4. Companiile sunt responsabile pentru toate daunele aduse utilajelor, clădirilor și construcţiilor uzinei cauzate de acțiunile sau inacțiunea reprezentanților (șoferilor) lor.

7.5. Dacă există dispute cu personalul uzinei cu privire la mersul încărcării, descărcării și întocmirii, precum și cu privire la faptele de extorcare, reprezentanții, șoferii sunt obligaţi să informeze apelând telefonul liniei fierbinţi indicat pe panoul de informații de la intrarea pe teritoriul uzinei, în zona punctului de control Nr. 3.