Thursday, 8 Dec 2022 Weather: 1 °C 749 mm

Sistemul managementului calității

În pofida perioadei dificile, provocate de criza financiară globală, conducerea uzinei își asumă în continuare responsabilitatea completă pentru Sistemul de management integrat, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a acestuia.

POLITICA DE CALITATE ȘI MEDIU

Scopul principal al MMZ SAtd este de a satisface complet cerințele clienților pentru produse și servicii și de a le depăși, consolidând poziția întreprinderii pe piața produselor metalice cu minimizarea impactului negativ asupra mediului, utilizarea rațională a resurselor naturale și energetice, precum și reciclarea deșeurilor.

POLITICA companiei ÎN DOMENIUL CALITĂȚII ȘI ECOLOGIEI prevede realizarea obiectivului principal cu ajutorul unui sistem eficient de management integrat (IMS), care se află într-un proces de perfecționare constantă.

 

Toți angajații întreprinderii conștientizează drepturile și obligațiile ce le revin în cadrul  IMS și se conformează acestora. Conducerea companiei este integral responsabilă pentru implementarea POLITICII DE CALITATE și oferă garanții pentru implementarea acesteia la toate nivelurile, cu utilizarea continuă și eficientă a tuturor resurselor disponibile.

 

CERTIFICATE

 

Faceți clic pe copia micșorată a certificatului pentru a-l deschide într-o fereastră nouă.

 

Informații despre LCT - laboratorul central de testare al MMZ SAtd

 

  Politica de imparțialitate

Calitatea produsului este unul dintre cei mai importanți indicatori ai activității unei întreprinderii. Îmbunătățirea calității produselor determină în mare măsură supraviețuirea întreprinderilor în condiții de piață,  creșterea eficienței producției și economia resurselor. Treptat, calitatea devine o condiție determinantă în selecția bunurilor și serviciilor de pe piață și furnizarea adecvată a acesteia este imposibilă fără funcționarea unui sistem eficient de management al calității, unul dintre cele mai importante elemente al acestuia fiind controlul. Controlul calității, indiferent de perfecțiunea metodelor utilizate pentru aceasta, presupune, în primul rând, separarea produselor de calitate de cele defecte. Întreprinderile moderne se concentrează nu atât pe detectarea defectelor, cât pe prevenirea acestora, pe controlul riguros al procesului de producție și își desfășoară activitățile în conformitate cu conceptul de "control al calității".

 

Conform proiectului de construcție al MMZ, luând în considerare specializarea uzinei în materiale de construcție generale din oțeluri obișnuite, în cadrul uzinei a fost planificat un laborator cu un set complet de instrumente standard și metode de control primitive pentru analize chimice și testarea proprietăților mecanice. Dar, odată cu realizarea  faptului că uzina poate funcționa stabil numai cu produse competitive, în 1994 a demarat implementarea „Programului de dezvoltare” strategic și re-echiparea liniilor de producție (reconstrucția și punerea în funcțiune a noilor echipamente pentru secția de sudură electrică și secția de laminare) pentru fabricarea de produse laminate din oțeluri de înaltă calitate. A devenit necesară perfecționarea nivelului testelor de laborator, ceea ce era imposibil fără dotarea laboratorului cu echipamente moderne. Ca parte a acestui program, laboratorul a fost echipat cu cele mai avansate  instrumente fizico-chimice, cu raze X și optice.

 

Noile procese tehnologice implementate în producție, noile tipuri de produse cu proprietăți speciale au fost stăpânite și aduse la perfecțiunea necesară în baza rezultatelor cercetărilor efectuate de specialiștii de laborator.

Structura laboratorului central de testare (LCT) include un laborator pentru analize chimice, un laborator pentru metalurgie și testări mecanice, precum și un grup pentru controlul sanitar-industrial și un grup pentru întreținerea și repararea echipamentelor.

 

Cel mai numeros este laboratorul pentru analize chimice, care include laboratorul expres al STEO, laboratorul expres al LCT, sectorul stației compresorului de oxigen și sectorul pentru analiza uleiurilor industriale. Sarcinile personalului laboratorului de analize chimice includ, de asemenea, controlul complet al calității materiilor prime și materialelor auxiliare necesare pentru fabricarea oțelului, analiza chimică a oțelului topit în timpul procesului tehnologic și controlul produselor finite conform cerințelor standard. Angajații laboratorului de analize chimice elaborează noi metode de măsurare și eșantioane standard, participă la teste comparative de laborator interstatale.

 

Sarcina principală a laboratorului de metalurgie și testare mecanică este controlul continuu al proprietăților mecanice ale produselor metalice fabricate de întreprinderea noastră, precum și evaluarea micro- și macrostructurii lingourilor/biletelor de turnare continuă și a produselor laminate, cercetările metalografice și determinarea naturii defectelor de pe suprafața lingourilor/biletelor de turnare continuă și a produselor laminate. Specialiștii calificați ai laboratorului investighează procesele de formare a structurii în metal, procesele de oxidare, formarea incluziunilor nemetalice etc. În baza rezultatelor testelor mecanice, specialiștii în instalații ajustează, reglează sau elaborează noi moduri tehnologice de laminare a metalelor în scopul conformării la cerințele documentației tehnice pentru produsele metalice. Laboratorul de metalurgie și teste mecanice a însușit toate principalele standarde europene și internaționale pentru testarea metalografică a produselor. În mare parte datorită cercetărilor acestui laborator au fost elaborate moduri tehnologice eficiente pentru tehnologia intersectorială de producție a oțelului, lingourilor/biletelor, tijei de sârmă și fitingurilor, care asigură o tehnologizare ridicată pe durata procesării, dar și utilizării lor de către consumatori.

 

Grupul de control sanitar și industrial monitorizează conținutul de substanțe nocive (vapori, gaze, praf) în aerul zonei de lucru, măsoară nivelurile de zgomot, vibrații, câmpuri electromagnetice, iluminare, condițiile meteorologice și alți factori fizici de producție .

 

Grupul de control sanitar și industrial efectuează, de asemenea, studii de laborator asupra probelor de sol și ape subterane la punctele permanente de observare de pe teritoriul întreprinderii și din zona de protecție sanitară și monitorizează calitatea apelor uzate menajere la uzină.

 

Grupul de întreținere și reparații a echipamentelor efectuează reparații de rutină și programate ale echipamentelor de laborator, întreținerea instrumentelor de măsurare, întreținerea clădirii și comunicațiilor laboratorului central.

 

Procesele tehnologice de producție sunt complexe și urmează să fie însușite profund și apoi dezvoltate în continuare. Echipa laboratorului central de testare posedă  un potențial creativ și intelectual remarcabil, în lipsa căruia este imposibilă perfecționarea și dezvoltarea proceselor de producție și metodelor de cercetare în fabricarea de produse din ce în ce mai complexe, de înaltă calitate, care sunt solicitate de către clienți.

 

Deoarece produsele întreprinderii noastre sunt orientate în prezent spre piețele europene, conducerea a decis să acrediteze LCT și de către organismul național de acreditare al Moldovei. În pofida faptului că consumatorii europeni nu asociază direct acreditarea și calitatea produselor, certificatul de acreditare conform standardelor europene este perceput de aceștia drept confirmare a unui grad ridicat de fiabilitate a întreprinderii.

LCT a fost acreditat de organul național de acreditare al RMN pentru competență tehnică la 6 decembrie 2021. Atestatul de acreditare este valabil până la 6 decembrie 2026

La 5 septembrie 2020, LCT a primit certificatul de acreditare al organului național de acreditare al Republicii Moldova „Moldac” pentru conformitatea cu cerințele standardului SM EN ISO / IEC 17025: 2018, valabil până la 9 iunie 2024

 

Politica de calitate LCT MMZ SAtd

 

Politica LCT în domeniul calității reprezintă realizarea tuturor obiectivelor cu ajutorul unui sistem de management al calității eficient și îmbunătățirea continuă a acestuia.

Politica în domeniul calității LCT este o parte integrală a politicii generale în domeniul calității a MMZ SAtd.

 

SCOPUL Politicii de calitate LCT este de a asigura un nivel ridicat de calitate a testelor și măsurătorilor pentru gestionarea calității produselor și perfrecționarea tehnologiilor de producție ale MMZ SAtd.

În plus, politica de calitate vizează:

• respectarea tuturor cerințelor și aplicarea recomandărilor documentației regulamentare a Sistemului de acreditare și a standardului internațional ISO / IEC 17025-2005;

• respectarea în mod constant a criteriilor de acreditare care asigură recunoașterea oficială a competenței tehnice în domeniul de acreditare menționat;

• susținerea personalului înalt calificat al LCT și creșterea numărului acestora ca bază pentru profesionalism în LCT;

• depunerea eforturilor pentru recunoașterea competenței și fiabilității LCT la nivel național.

 

Șeful LCT elaborează politica de calitate și este responsabil pentru dezvoltarea și implementarea acesteia.

 

MODALITĂȚILE de implementare a politicii în domeniul calității LCT pentru  realizarea testelor și măsurătorilor de înaltă calitate:

• asigurarea dezvoltării profesionale continue și a responsabilității personalului LCT care participă la procesul de testare;

• asigurarea nivelului organizațional, tehnic și științifico-metodologic de lucru, corespunzător nivelului organizațiilor naționale și internaționale similare;

• menținerea la un nivel adecvat a fondului de documente normative corespunzătoare domeniului de acreditare al LCT;

• disponibilitatea documentelor organizatorice și metodologice necesare pentru organizarea, ordinea efectuării și conținutul lucrărilor de testare a produselor, înregistrarea rezultatelor acestora;

• asigurarea bazei tehnice necesare executării lucrărilor;

• asigurarea condițiilor necesare pentru păstrarea înregistrărilor și stocarea documentației, confidențialitatea informațiilor obținute în procesul de testare a produselor în scopul certificării;

• perfecționarea și dezvoltarea structurii, domeniului de acreditare și funcțiilor LCT.

 

Toți angajații LCT sunt familiarizați cu politica de calitate și sunt ghidați de aceasta în activitățile lor.